PolishEnglishFrenchGermanGreekItalianJapaneseRussianTurkish
   
Text Size

Stołówka

Opłata za obiady w listopadzie

(2 głosów, średnia ocena: 3.00 na 5)

UWAGA!

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY W LISTOPADZIE

W związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o niedokonywanie wpłat za obiady do 8 listopada 2020 r. 

O kwocie i terminie wpłaty informacja zostanie przekazana w wiadomości na e-dzienniku i w zakładce „stołówka” na stronie szkoły.

 

Regulamin stołówki SSP nr 6

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

REGULAMIN STOŁÓWKI

W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 WE WRZEŚNI


&1

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie oraz pracownicy szkoły zdeklarowani (podpisany regulamin i oddany wicedyrektor szkoły; aktywowanie w  systemie loca).

2. Wydawanie posiłków odbywa się:

a/  w budynku przy ul. Słowackiego w godzinach:

·        od 11.40 do 11.50  kl. 3 i dzieci będące w swietlicy

·        od 12.00 do 12.30  uczniowie, którzy już skończyli lekcje

·        od 12.35 do 12.50  kl.  4, 5, 6 - oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje

·        od 13.00 do 13.30  kl. 2

·        od 13.35 do 13.50  kl. 7 i 8

·        od 14.00 do 14.45  uczniowie, którzy skończyli lekcje

b/ w budynku przy ul. Batorego w godzinach od 12.00 do 13.00.

3. Warunkiem wejścia na stołówkę (przy ul. Słowackiego) w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.

4. Uczeń jest odpowiedzialny za swoją kartę, zabrania się jej udostępniania innym uczniom.

5. W nadzwyczajnych sytuacjach nauczyciel pełniący dyżur może pozwolić wejść na stołówkę bez karty, ale trzykrotny brak karty skutkuje punktami ujemnymi, zgodnie z zasadami oceniania zachowania zawartymi w statucie szkoły.

6. Każda osoba korzystająca z obiadów może wejść na stołówkę tylko 1 raz.

&2

Zasady bezpieczeństwa i higieny:

1. Na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek, które są zobowiązane do zachowania się cicho i kulturalnie.

2. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek (odnoszenie naczyń do zmywalni; zasuwanie krzesła za sobą).

Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic/opiekun.

                         

&3

Zasady odpłatności za korzystanie ze stołówki:

1. Wysokość opłat za obiady w stołówce szkolnej wynosi: jeden posiłek (dwudaniowy) dla ucznia – 4 zł

2. Należność za posiłki należy uregulować z góry do 15 dnia każdego miesiąca

(za przekroczenie terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe)na konto:

PBS Września
59 9681 0002 0014 4153 1108 2990
w treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia (pracownika) oraz klasę

np. Jan Kowalski; 4a; wpłata za obiady wrzesień 2020

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty/ 

BRAK ODNOTOWANEJ NA RACHUNKU SZKOŁY WPŁATY DO  OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POSIŁKÓW Z PIERWSZYM DNIEM NASTĘPNEGO MIESIĄCA. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica lub opiekuna, jednorazowo wyznaczyć inny niż określony w pkt. 2 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.

4. Ogólne informacje na temat wpłat są co miesiąc umieszczane na tablicach informacyjnych w szkole i na stronie internetowej  w zakładce „Obiady”.

5. Indywidualne rozliczenie za miniony miesiąc każdy rodzic/opiekun otrzymuje na podany w sekretariacie szkoły adres elektroniczny.

6. Rodzic lub uczeń ma prawo dokonać odpisu z obiadu.

Rezygnację z posiłku w danym dniu należy zgłosić najpóźniej dzień wcześniej telefonicznie lub osobiście u wicedyrektor lub w sekretariacie szkoły; w nadzwyczajnych sytuacjach w dniu rezygnacji z posiłku, ale nie później niż do godz. 9.00.

Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega odliczeniu kosztów.

7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności w dodatkowych terminach, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

& 4

1. Umożliwia się kupowanie pojedynczych posiłków  przez uczniów i pracowników w opłatach ustalonych jak wyżej, jednak chęć wykupienia posiłku musi być zgłoszona dzień wcześniej.

2. Stołówka nie wydaje posiłków na wynos osobom nieuprawnionym.

&5

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowi podstawę do skreślenia z listy osób korzystających z posiłków.

   

REGULAMIN STOŁÓWKI

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

REGULAMIN

stołówki w SSP nr 6 we Wrześni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493)

 wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1.      Ze stołówki szkolnej może korzystać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .

2.      Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce według instrukcji użycia środka dezynfekującego.

3.      Podczas spożywania posiłków w stołówce nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

4.      Należy zachować dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do lady.

5.      Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wydawaniem posiłków.

6.      Posiłki będą wydawane indywidualnie przez pracowników stołówki.

7.      Obsługa wydaje  przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.

8.      Napoje podawane są indywidualnie w kubkach przez personel stołówki.

9.      Po skończonym posiłku wychodzący ze stołówki ponownie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

10.  Posiłki będą wydawane zmianowo i zaleca się ich spożywanie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

11.  Po każdej grupie uczniów będą dezynfekowane blaty stołów i oparcia krzeseł. 

12.  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.

13.  Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń wydawalni i stołówki pracownicy kuchni zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek i maseczek ochronnych.

14.   Pracownicy kuchni myją i dezynfekują pomieszczenia zaplecza kuchennego, stołówki szkolnej w czasie, gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie.

15.   Obsługa kuchni zobowiązana jest do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

16.  Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń wydawalni i stołówki.

17.  Należy monitorować codzienne prace porządkowe w wydawalni i w stołówce.

18.  Uczniowie i pracownicy kuchni przebywający w stołówce zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia COVID-19.

   

Obiady szkolne

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

Zapraszamy do korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin i oświadczenie będzie do pobrania u wychowawcy klasy; w monitoringu (ul. Słowackiego) oraz na stronie internetowej szkoły (w zakładce Stołówka). Wypełnione i podpisane oświadczenie prosimy przekazać wychowawcy klasy lub przesłać na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 2 września 2020 r. Jednocześnie informujemy, ze korzystanie z obiadów jest możliwe tylko przez cały miesiąc (nie ma możliwości korzystania z obiadów w wybrane dni w tygodniu).

   

Cena obiadów w październiku

(8 głosów, średnia ocena: 3.38 na 5)

Cena obiadu

4 zł dziecięcy, 

(80 zł w październiku)

Wszystkie płatności za obiady prosimy o uregulowanie  do 15 października.

Obiady wydawane są od godz. 11.40 do 14.45 wg poniższego harmonogramu:

·        od 11.40 do 11.50  kl. 3 i dzieci będące w swietlicy

·        od 12.00 do 12.30  uczniowie, którzy już skończyli lekcje

·        od 12.35 do 12.50  kl.  4, 5, 6 - oraz uczniowie, którzy skończyli lekcje

·        od 13.00 do 13.30  kl. 2

·        od 13.35 do 13.50  kl. 7 i 8

·        od 14.00 do 14.45  uczniowie, którzy skończyli lekcje

W budynku przy ul. Batorego w godzinach od 12.00 do 13.00.


Przypominamy uczniom klas 4-8, że warunkiem wejścia na stołówkę w czasie wydawania obiadów jest posiadanie karty.

Klasy 3 do czasu otrzymania identyfikatorów - wg listy.


   

Strona 1 z 2

Z życia szkoły

 • 11 listopada 11 listopada
  Przedstawiamy w ilustrowanej wersji zapis przygotowanej Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
  09 listopada 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Wydarzenia sportowe

 • Siatkarskie boje w Mistrzostwach Wielkopolski i lidze Siatkarskie boje w Mistrzostwach Wielkopolski i lidze
  Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,OLIMP” Września działającego przy naszej szkole zakończyły pierwszą rundę eliminacyjną Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek. Po rozegraniu trzech turniejów nasze siatkarki zajęły trzecie miejsce i w następnej rundzie rozgrywek będą walczyć o miejsca 17-32. W ostatnim turnieju rozegranym w minioną sobotę wygrały...
  17 listopada 2020
  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Polska

godło

Informacje Covid-19

covid

Teams

teams

Uonet+ dziennik

baner_vulcan_1

Office 365

office-365-banner

Bezpieczny wypoczynek

bezpieczny

Uczymy programować!

Uczymy_programowa

Ubezpieczenie uczniów

znak_WIENER_Black

Lepsza Edukacja

rol2

Cybernauci

cybernauci

SKS

sks

Technologie z klasą

Technologie_z_klasa_120_x_240_IV-VI

Projekt z klasą

pion_JPG

Pilotaż programowania

l2_logo

Szkoła Promująca Zdrowie

LOGO

logo_wszpz

My Polacy

nbp

Mega Misja

megamisja

Code for green

CFR

Mistrzowie Kodowania

mistrzowie_kodowania

Scratch

Scratch2

Baltie

b3

CodeWeek

codeweekeu

Cyfrowa szkoła

logoCyfrowaSzkola

Gimnazjum nr 2

logo-szkolne-po-liftingu

Odzyskiwanie hasła - UONET+

baner_vulcan_2

Pierwsze logowanie

baner_vulcan_2

Deklaracja dostępności

BIP

logo_bip

Reklama